Mijn Naam is Bianca Schiemann en ben geboren in het jaar 1969 . Door mijn ambities en doorzettingsvermogen ben ik naast mijn werk in 1999-2000 begonnen met de opleiding Eclectische Psychotherapie/ Hypnose, in Utrecht bij de Seth Academie . Tijdens deze opleiding was ik in aanraking gekomen met de Reiki cursussen en inwijdingen,

toen heb de cursus Reiki gelijk naast het werk en opleiding afgesloten met de Reiki Mesterschap . De opleiding Psychotherapie heb ik met Basis kennis medische vakken met erkend diploma in 2002 afgerond . Gefascineerd door de Universele energie ben ik met verschillende mediums en bijzondere Avatars in contact gekomen zoals : Mata Amritananda Mayi of ook als Amma of Knuffelmoeder bekend,

De Kristallen Schedels, Synergie, O Heim en al de anderen, van de Kristallen Schedel festijn in Rilland aan See, in 2006.

Amma & Bhagavan van de Oneness Universiteit India , Master Luong Min Dang uit Vietnam , Braco , Moeder Mira , Sri Satyam , Swami Premananda , Swami Vishvanda .

In 2007 heb na heel veel deeksha bijeenkomsten ,mijn Initatie tot Deeksha- Gever 14.01.2011 mogen ontvangen .Ook had ik van de Ashram in india van Swami Premananda mijn spirituele naam mogen ontvangen : Karuna.

Toen was ik ook al met de niveaus van de opleiding van Master Luong Min Dang begonnen van Level 1 tot 20 . Die ik in 2009 had afgerond .

Mijn golden Orb initatie heb ik in 2016 ontvangen .

Maar omdat mijn leven heel bijzonder is, is het blijkbaar nog lang niet genoeg , want in 2011 heb ik de Shaman Steve McCallaugh uit de VS ( Lakota ) voor een healing mogen ontmoeten . Omdat de Energie van de Shamanen zo anders is als de energieën die ik eerder heb ervaren ,was ik verbaast over de krachtige en buitengewoon bijzondere Genezing , door Steve .

Met gelukkige omstandigheden heb ik in 2014 de inwijdingen van de Munay Ki (uit de leer van Roberto Villoldo ) mogen ontvangen .

Omdat er ergens een blokkade zat om de cursus af te ronden besloot ik om hulp te zoeken van de zwarte sjamaan Eddy van der Laan uit Herenveen . Ook deze Healing was heel sterk en krachtig , zo dat ik mijn plannen kon voortzetten .

Want als ik iets begin wil ik het ook af maken .

Door deze initiaties heb ik de authentieke Paqo`s Don Aejandro Donna Santusa en Donna Maria met de workshop`s met initatie`s mogen ontmoeten .

In 2015 heb ik mijn eerste inwijding van de Munay mogen ontvangen door Donna Santusa .Op dat moment was alles verandert . Mijn instelling tot relaties , mijn wereldaanschouwing , mijn overtuigingen . Door deze inwijding is mijn leven verandert .

Ik wist helemaal niets van het shamanisme ,alleen wat ik op tv gezien had of ergens gelezen had, maar niets uit de authentieke Shamanisme ,lessen van waarlijke Meesters .

Met een Healing en Workshop heb ik ook Ahamkara uit Siberië ontmoet in 2015 . Ook hij fascineerde mijn met zijn Charisma , zijn charmes . ( verbazingwekkend erkende ik de zelfde energie van Ahamkara, in de energie van Steve ) Zo dat ik besloot om voor Ahamkara iets te willen betekenen . Door Healing Reading en Teaching voor hem te organiseren .

Ook heb ik in de tussentijd ook de Sjamaan Laxman Rai Giri uit Nepal ontmoet , die heel bijzondere ceremonies houdt en ook Healings geeft .

Tot mijn eigen verbazing ben ik in 2017 in Siberië in de Healing en Retraite centrum Zhivo bij Ahamkara geweest .

Naar Iedere dag healing ontvangen te hebben mocht ik op de laatste avond toch mijn Inwijding tot Kam (Sjamaan) mogen ontvangen. Ook heb ik mijn spirituele naam verkregen : Laughing Bear .

Wetend dat dit de begin is van mijn nieuwe leven .

Ik ervaar in mij nu de vurige wens, om met deze sjamanistische verbintenis, die ik met deze reeks Inwijdingen (Initiaties) gesloten heb, dit tot mijn levenseinde te doen uitdragen. Deze kwaliteit te delen met iedereen die er belangstelling voor heeft .

Deze weg die leidt tot "Growth and Progress".


My name is Bianca Schiemann and was born in the year 1969. Because of my ambitions and perseverance I started my study in 1999-2000 with the training Eclectic Psychotherapy / Hypnosis, in Utrecht at the Seth Academie. During this training I had come into contact with the Reiki courses and initiations,

then the Reiki course was right next to work and education with the Reiki Mestancy. I completed the Psychotherapy program with Basic knowledge of medical courses with a recognized diploma in 2002. Fascinated by the Universal energy I came into contact with different mediums and special Avatars such as: Mata Amritananda Mayi or also known as Amma or Cuddling Mum,

The Crystal Skulls, Synergy, O Heim and all the others, from the Crystal Skull feast in Rilland to See, in 2006.

Amma & Bhagavan from the Oneness University India, Master Luong Min Dang from Vietnam, Braco, Mother Mira, Sri Satyam, Swami Premananda, Swami Vishvanda.

In 2007, after a lot of deeksha meetings, I received my Initation to Deeksha Gever 14.01.2011. I could also have received my spiritual name from the Ashram in India from Swami Premananda: Karuna.

Then I also started with the levels of Master Luong Min Dang training from Level 1 to 20. Which I had completed in 2009.

I received my golden Orb initiation in 2016.

But because my life is very special, it is apparently not enough, because in 2011 I was allowed to meet the Shaman Steve from the USA (Lakota) for a healing. Because the Energy of the Shamans is as different as the energies I have experienced before, I was amazed at the powerful and extraordinarily special Healing, by Steve.

With happy circumstances, in 2014 I received the initiations of the Munay Ki (from the teachings of Roberto Villoldo).

Because there was a blockade somewhere to complete the course, I decided to seek help from the black shaman Eddy van der Laan from Herenveen. This Healing was also very strong and powerful, so that I could continue my plans.

Because if I start something I want to finish it.

Through these initiations I was able to meet the authentic Paqo`s Don Aejandro Donna Santusa and Donna Maria with the workshop`s with initation`s.

In 2015 I received my first initiation of the Munay by Donna Santusa. At that moment everything had changed. My attitude to relationships, my world view, my convictions. My life changed because of this initiation.

I did not know anything about shamanism, only what I had seen on TV or read somewhere, but nothing from authentic Shamanism, lessons from true Masters.

With a Healing and Workshop I also met Ahamkara from Siberia in 2015. He also fascinated me with his Karisma, his charisma. (amazingly I recognized the same energy of Ahamkara, the energy of Steve) So that I decided to mean something for Ahamkara. By organizing Healing Reading and Teaching for him.

But in the meantime I also met the Shaman Laxman Rai Giri from Nepal, who holds very special ceremonies and also gives Healings.

To my own surprise I went to the Healing and Retreat Center Zhivo in Siberia in Ahamkara in 2017.

In 2018 i went back to Ahamkara in Zhivo, to get dipening for all lessons. 

To have received healing every day I was allowed to receive my Inauguration to Kam (Sjamaan) on the last evening. I also obtained my spiritual name: Laughing Bear.

Knowing that this is the beginning of my new life.

I now experience the fervent desire in me, with this shamanic commitment, which I have made with this series of Initiations (Initiations), to be able to carry this out to my end of life. Share this quality with everyone who is interested.

This road that leads to "Growth and Progress".